Thư Viện – Thiết Bị

Kế hoạch hoạt động thiết bị dạy học năm học : 2012 – 2013

  PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS GIA VIỄN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :   /KHTB – ĐH                                Gia Viễn , ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động thiết bị dạy học

Năm học  : 2012 – 2013

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 của trường THCS Gia Viễn.

Căn cứ vào quy định tạm thời quản lý đồ dùng dạy học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Căn cứ vào công văn số : 37/2008/QĐ – BGD&ĐT Ban hành quy định về phòng học bộ môn ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo       Nhằm thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường đề ra trong năm học mới tiếp tục “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ” , nâng cao hiệu quả giảng dạy của GVBM đề ra trong năm học bộ phận thiết bị xây dựng kế hoạch phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của nhà trường như sau :

1. Bảo quản toàn bộ đồ dùng dạy học hiện có .

2. Giữ gìn các sổ sách và hồ sơ về đồ dùng dạy học ghi chép đầy đủ và kip thời .

3. Kiểm tra lại toàn bộ những thiết bị trong các phòng thiết bị , chức năng : Sinh – Hóa ; Lý – Công nghệ có kế hoạch tu sửa , sửa chữa , mua mới bổ sung kịp thời .

4. Đảm bảo đầy đủ các tiết có sử dụng thí nghiệm – thực hành theo PPCT  .

5. Tất cả các danh mục thiết bị phải được vào sổ , mô tả , phân loại , sắp xếp có hệ thống theo chương trình môn học .

6. Kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , an toàn  cháy nổ trong phòng học chức năng .

7. Cùng với giáo viên bộ môn nghiên cứu nâng cao hiệu quả của thiết bị dạy học

8. Thực hiện kiểm kê đồ dùng dạy học đúng thời hạn , đúng nguyên tắc .

* KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THÁNG/ NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

 

 

 

 

 

09/

2012

–   Kiểm kê lại toàn bộ thiết bị – đồ dùng dạy học đầu năm học, báo cáo với Hiệu trưởng cơ sở vật chất về tình hình chung .-   Sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị đã có theo từng môn từng khu vực riêng .-   Sửa chữa một số thiết bị hư hỏng nhẹ đảm bảo phục vụ tốt cho kế hoạch năm học .

–  Sắp xếp theo các phòng thực hành Lý – HoáSinh – Công Nghệ tiện theo dõi và học sinh trong công tác thực hành và học tập của học sinh .

–   Lên kế hoạch hoạt động thiết bị của các phòng và có biểu mẫu ghi chép vào sổ từng tiết thí nghiệm – thực hành .

–   Bố trí lại các bàn học thực hành và các dụng cụ thực hành của các môn học

–   Sắp xếp khao học một cách gọn gàng tiện cho GVBM mượn – trả theo qui định của nhà trường .

–   Lập các loại sổ đầu năm học và ghi vào sổ quản lý .

–   Nhập các thiết bị mới mua về theo tờ trình .

–   Cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết học, ghi vào sổ theo quy định .

–   Chuẩn bị một số tiết thực hành – thí nghiệm theo kế hoạch của GVBM đưa lên .

–   Tổng kết cuối tháng, báo cáo cho chuyên môn .

–   Lên kế hoạch cho tháng 10 .

10/

2012

–   Thông báo đến GV các thiết bị mới mua hoặc mới nhận (nếu có).-   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định .-   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM.

–   Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ thiết bị cho mượn , sắp xếp gọn gàng

–   Tổng kết cuối tháng, báo cáo cho chuyên môn .

–   Lên kế hoạch cho tháng 11 .

11/

2012

–   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định-   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM.-   Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ – thiết bị cho mượn, sắp xếp gọn gàng.

–   Lên kế hoạch cho tháng 12

12/

2012

–  Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định-   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM.-   Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ – thiết bị cho mượn, sắp xếp lại gọn gàng, thanh lý các thiết bị hư hỏng .

–   Tổng hợp các thiết thực hành và lý thuyết để biết tình hình chung .

–   Sơ kết công tác trong học kỳ I , đánh giá chung những mặt đã làm được và còn tồn tại , đề ra phương hướng cho học kỳ II .

–   Lên kế hoạch cho tháng 01

 

 

01/

2013

–   Nhập các thiết bị mới mua về .–   Thông báo đến GV các thiết bị mới mua hoặc mới nhận .-   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định .

–   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM

–   Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị mượn – trả .

–   Báo cáo hàng tháng cho chuyên môn .

–   Lập kế hoạch tháng 02

02/

2013

–   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định-   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM-   Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ – thiết bị cho mượn , sắp xếp lại gọn gàng , kiểm tra số lượng trang thiết bị dạy học ở từng phòng học bộ môn có kế hoạch bổ sung thiết bị đợt hai theo tờ trình .

–   Báo cáo hàng tháng cho chuyên môn. .

–   Lập kế hoạch tháng 03

03/

2013

–   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định .-   Chuẩn bị các tiết thực hành – thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM.-   Kiểm tra số lượng , chất lượng dụng cụ – thiết bị cho mượn, sắp xếp lại gọn gàng, thanh lý các thiết bị hư hỏng  .

–   Hỗ trợ các hoạt động phong trào của nhà trường .

–   Tổng kết cuối tháng , sơ kết công tác giữa học kỳ II báo cáo cho chuyên môn .

–   Lập kế hoạch tháng 04 .

04/

2013

–   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định-   Chuẩn bị các tiết thực hành – thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM .-   Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ – thiết bị cho mượn , sắp xếp lại gọn gàng , thanh lý các thiết bị hư hỏng .

–   Kiểm tra lại hồ sơ – sổ sách cho hoàn chỉnh và đóng thành hồ sơ để lưu trữ .

–   Báo cáo hàng tháng cho chuyên môn.

–   Lập kế hoạch tháng 05

 

 

 

 

 

 

05/

2013

–   Tiếp tục cho GVBM mượn – trả thiết bị theo tiết hoặc buổi quy định của nhà trường .-   Chuẩn bị các tiết thực hành–thí nghiệm theo kế hoạch tháng/tuần của GVBM.-   Thu hồi toàn bộ các thiết bị đồ dùng GV mượn đã sử dụng xong ….

–   Đánh giá lại chất lượng thiết bị nếu bị hỏng sẽ cho lập hồ sơ thanh lý đối với thiết bị điện và thiết bị dạy học .

–   Kiểm kê, tổng kết lại toàn bộ thiết bị dạy học đã có, số lượng hiện còn , số lượng hư hỏng đã thanh lý…

–   Lập hồ sơ thanh lý thiết bị dạy học trong năm học , những thiết bị nào hư hỏng không sử dụng được cho tiến hành thanh lý ….

–   Tổng hợp lại các bài có tiết thực hành, lý thuyết tuần/ tháng trong năm học , đánh giá chung chất lượng dạy học .

–   Tổng kết toàn bộ các bài , tiết thực hành trong năm học, đánh giá chung và rút ra kinh nghiệm cho năm học sau hoạt động được tốt hơn .

–   Báo cáo hàng tháng và tổng kết cuối năm cho chuyên môn .

–  Quản lý hồ sơ – sổ sách , trang thiết bị đồ dùng hiện có chuẩn bị cho năm học sau .

       

DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Hà Tú Uyên

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

 

Phạm Hữu Chính

 

Trang tin đang xây dựng, xin vui lòng quay lại sau!

Đỗ Văn Công

Advertisements